Hovudstrukturen for programorganiseringa (fig.)

Fellesnemnda er sett ned av dei to kommunestyra og er sammenslåinga sitt øverste politiske organ. Fellesnemnda skal ta stilling til alle prinsipielle forhold i samanslåingsprosessen fram mot 1. januar 2020. Det sitt 12 folkevalde representantar (6 frå Eid og 6 frå Selje) i fellesnemnda.

Partssamansett utval (PSU) er fellesnemnda sitt utval for handsaming av prinsipielle saker som gjeld forhold mellom den nye kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette. Det partssamansette utvalet gjev fråsegn i saker som omhandlar overordna personalpolitiske spørsmål, retningsliner og planar i samband med kommunesamanslåinga. Utvalet består av fellesnemda og hovudttillitsvalde frå Utdanningsforbundet og Fagforbundet i begge kommunane. 

Administrativ styringsgruppe er øverste administrative organ og består av rådmennene i Eid og Selje, prosjektleiar og økonomisjef for prosjektet STAD2020. 

Programleiar er prosjektleiar for Stad 2020

Programkontoret er samansett av ei programgruppa beståande av prosjektleiar, prosjektkoordinator, prosjektmedarbeidar med ansvar for informasjon og kommunikasjon, leiarane for delprosjekt og tillitsvalde.

Arbeidet med samanslåinga består av sju adm. hovudprosjekt med tilhøyrande delprosjekt.