Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Omstillingsprosjekt

Stillingar som einingsleiarar og plan for fase 3

Omstillingsprosjektet: organisasjons- og leiarstruktur Stad kommune

IMG_3471.jpgMøte einig.jpg

Status for innplassering av einingsleiarar og plan for fase 3

Vi er no inne i sluttfasen av fase 2 i omstillingsprosjektet og arbeidet med innplassering av einingsleiarane har starta opp. Kommunalsjefane har fått ansvar for å gjennomføre innplassering av einingsleiarar innan utgangen av 2018.

 

Status for innplassering av einingsleiarar

Følgjande einingsleiarar er pr 5.12.18 innplasserte:

• Bjarte Gangeskar - barnevern

• Linda Gotteberg - helse

• Geir Petter Hatlenes - brann

• Kristian Nave - plan og utvikling

• Ingrid Stave - lokal samfunnsutvikling

• Geir Holmen - kultur

• Rune Engeseth - opplæring og integrering

 

Målet er å ferdigstille fase 2 i omstillingsprosjektet før 1.1.2019. Fase 3 i omstillingsprosjektet vil starte opp på nyåret.

Her finn du informasjon om prosess og plan for arbeidet fram mot 1. april 2019.

NYTT frå Stad 2020 desember 2018 - omstillingsprosjektet

Stadnytt.JPG

Stillingar som kommunalsjefar, stabsleiar og rådgjevarstilling

Omstillingsprosjektet: organisasjons- og leiarstruktur Stad kommune

 

Kommunalsjefar og stabsleiarar er innplasserte

Det har vore gjennomført kartleggingssamtale og intervju av alle kommunalsjefar og stabsleiarar i Eid og Selje kommunar i høve innplassering i stillingane som kommunalsjefar og stabsleiarar i Stad kommune frå 1.1.2020. To av dei aktuelle kommunalsjefane til stillinga som kommunalsjef for Helse og omsorg, Ragna Haaland og Kari Krogh, har meldt i frå om at dei ikkje ønskjer å fortsetje som kommunalsjef i Stad kommune. Kari Krogh har ønskje å slutte i Eid kommune i løpet av 2019 og Ragna Haaland har sett fram ønskje om ei rådgjevarstilling innan hennar kompetanseområde. Stillinga som kommunalsjef for kommunalområde Helse og  omsorg har vore lyst ut internt i Eid og Selje kommunar, og det var ein søkjar til stillinga. Det er skrive innstilling, med grunngjeving,  i tilsetjingssakene av programleiar, som grunnlag for drøfting i møte med dei tillitsvalde 2.11.2018.

Informasjon om avgjersler frå drøftingsmøte

NYTT Stad 2020 2. nov 2018 - omstillingsprosjektet.jpg

Kommunalsjef helse og omsorg Stad kommune

Intern utlysning i Selje og Eid kommunar

heartbeat-transparent-love-4.png

Er du ein strategisk og samlande toppleiar som vil vere med og utvikle gode helse- og omsorgstenester i Stad kommune?

Stad kommune søkjer etter kommunalsjef for helse og omsorg frå 01.01.2020. Den nye kommunalsjefen vil ha eit heilskapleg leiaransvar, inkludert fag-, økonomi-, personal- og utviklingsansvar for legeteneste, interkommunal legevakt, helsestasjon, fysioterapi, psykisk helseteam/rus, heimetenester, omsorgsbustader og sjukeheimar

Søknadsfristen er 28.10.18. For meir informasjon sjå utlysning

Informasjon til alle tilsette

Omstillingsprosjektet Stad 2020

Vi skriv no oktober og det er berre litt over eitt år til Stad kommune er ein realitet!

Etter ein omfattande prosess med mange involverte, har programleiar Åslaug Krogsæter no vedteke ein overordna organisasjons- og leiarstruktur for Stad kommune. No startar ein krevjande fase der vi skal innplassere leiarar og tilsette i organisasjonsstrukturen.

Sjølv om det er to mindre kommunar som skal finne saman til ein litt større kommune, så er ei kommunesamanslåing likevel ein stor og omfattande prosess. Vi veit at både leiarar og tilsette kan omfatte slike endringsprosessar på ulike måtar. Vi oppfordrar alle til å ta vare på kvarandre og til å sjå det store biletet i omstillingsprosessen.