Det betyr at: 

  • Tilsette sine noverande rettar vert aksepterte i ein ny kommune i samsvar med lov- og avtaleverk 
  • Alle tilsette vil få tilbod om stilling i den nye kommunen i tilsvarande storleik og tidsperiode som ein har i noverande kommune. Dersom det blir overtallige, vil den nye kommunen gje tilbod om annan passande arbeid 
  • Dei tilsette vil framleis vere sikra pensjonsordning gjennom KLP.

Det partsamansette utvalet (PSU, Inndelingslova §26) skal lage eit omstillingsdokument som: 

  • Harmoniserer ulike reglement (tilsettingsreglement, permisjonsreglement m.m.) 
  • Utarbeider ein felles lønspolitikk for alle tilsette 
  • Harmoniserer lønsskilnader over tid

Arbeidsgjevarpolitikk ved samaslåing.JPG