nyeeid.custompublish.com

Å bu i Stad

Kva er «heime» og kva er heimen sin viktigaste funksjon er aktuelle tema for dette delprosjektet. Å vere «heime» kan vere ein stad ein bur i lag med familien nærast heile livet, eller det kan vere ein stad ein bur for ein kort periode åleine eller saman med andre – som i ein i nstitusjon, ein hybel, i eit kollektiv. Fellesnemnaren er at ein uansett er eit menneske – med ulike behov gjennom heile livet. Å få lagt til rette for god samhandling og eit godt samarbeid mellom ulike kommunale einingar som leverer tenester til ein og sa me familie eller eit enkelt menneske iein heim, bør vere eit overordna mål for dette del prosjektet.