nyeeid.custompublish.com

Stad 2020 som tilretteleggar for samfunnsutvikling

Tema for dette delprosjektet er kommunen si rolle som samfunnsutviklar og som forvaltar/tenesteytar for reguleringsplanarbeid, byggesak, kart og oppmåling, teknisk infrastruktur som veg, vatn og kloakk.