PROGRAM for dagen

Kl 09.00
Opning ved prosjektleiar og rådmann i nye Stad kommune, Åslaug Krogsæter.
Informasjon om den vidare prosessen og korleis vi skal arbeide i lag.

  • Vi vert betre kjend (prosessleiing ved KS-Konsulent)

Frå medverknad til samskaping

  • Kva retningsliner har vi for organisering av medverknad i Hovudavtalen og Arbeidsmiljølova (vernetenesta) og korleis gjer vi det i vår prosess? Kva kjenneteiknar god fusjonsleiing?

Kva skal kjenneteikne våre roller i bygginga av nye Stad kommune?

  • Vi drøftar rollene som leiar, tillitsvald og verneombod og lagar kjenneteikn.

Kva er ein omstillingsavtale og nytte kan vi ha av den?

  • Introduksjon ved KS-Konsulent

Kl 11.30 Lunsj

Verkstad

  • Kva for tema treng vi å ha med i vår omstillingsavtale? Kva for formuleringar ønskjer vi å ha under kvart tema.
  • Oppsummering og vegen vidare – korleis skal vi arbeide for å utforme den endelege omstillingsavtalen.

Kl 14.00 Avslutning

 

Omstillingsavtaleforside   

Presentasjon